[Sažetak] Izraženost i osobitosti stresa u hitnoj medicinskoj službi

Sažetak

Cilj istraživanja jest procijeniti utjecaj rada u bolničkoj hitnoj službi na zdravlje i radnu sposobnost djelatnika. Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju zaposlenici su Centralnog hitnog prijema (sada Objedinjeni bolnički hitni prijam) Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, a isto je provedeno od studenog 2018. do veljače 2019. godine primjenom standardiziranih upitnika “Upitnik o stresorima na radnom mjestu bolničkih zdravstvenih djelatnika” i “Upitnik za određivanje radne sposobnosti” (engl. WAI – Work Ability Index). Ponuđenim upitnicima ispitali su se specifični stresori na radnim mjestima zaposlenika u Hitnoj službi te povezanost intenziteta stresa i radne sposobnosti na temelju istih podataka.

Rezultati koji su dobiveni pokazuju da postoji statistički značajna razlika u odgovorima ispitanika za čestice organizacija i financije, javna kritika i sudske tužbe, opasnosti i štetnosti na poslu, sukobi i komunikacija na poslu, profesionalni i intelektualni zahtjevi s obzirom na promatrane skupine. Opasnosti i štetnosti na poslu, sukobi i komunikacija na poslu više pogađaju ispitanike koji imaju jedno ili dvoje djece, najčešće žene. Profesionalni i intelektualni zahtjevi najviši su za liječnike, a istovremeno razlikuju se kod ispitanika koji navode manje fakultetsko obrazovanje. Isto tako, postoji statistički značajna razlika za smjenski rad s obzirom na ukupne godine radnog iskustva ispitanika; vrijednost skale najviša je za ispitanike koji rade manje od šest mjeseci.

Nakon svega može se zaključiti da je rad u hitnoj službi stresan samim obujmom i količinom posla u istoj, a provedenim istraživanjem te dobivenim rezultatima vidljivi su značajni rezultati koji govore u prilog pretpostavkama postavljenima na početku ovog rada i pri provedbi istraživačkog postupka.

Pripremila: Anamarija Biščanin, mag. med. techn.

Kontakt autora: anamarija.biscanin91@gmail.com