Sažetak: Intervencije medicinske sestre u obitelji palijativnog bolesnika

Sažetak

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanima sa smrtonosnom bolešću. Obuhvaća razdoblje od kada se postavlja dijagnoza neizlječive bolesti do kraja žalovanja nakon smrti bolesnika. Palijativna skrb trenutno je danas najvažniji dio medicine, koja ima za cilj osigurati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti. U ostvarenju tog cilja najvažniju ulogu ima interdisciplinarni tim koji se međusobno nadopunjuje. Veliku ulogu u svemu tome ima cijeli interdisciplinarni tim uključujući liječnika, medicinsku sestru, fizioterapeuta, socijalnog radnika, psihologa, duhovnika i volontere. Medicinska sestra najviše vremena provodi s bolesnikom i njegovom obitelji. Zbog toga je izrazito važno da ima dobru komunikaciju, koja je preduvjet dobre skrbi za bolesnika i njegovu obitelj, ali i za stjecanje međusobnog povjerenja. Uz dobru komunikaciju važna je i podrška koju im pruža tijekom cjelokupnog procesa umiranja i žalovanja. Palijativnu skrb mogu provoditi specijalizirane službe palijativne skrbi kao što su stacionarne jedinice palijativne skrbi, stacionarni hospicij, bolnički timovi i mobilni timovi za palijativnu skrb, hospicijski dnevni boravci, hospicijski timovi u zajednici te ambulantne službe i također ju mogu provoditi nespecijalizirane službe palijativne skrbi, a to su patronažna skrb, liječnici obiteljske medicine, službe za kućnu njegu i domovi za starije i nemoćne osobe.
Iako se organizacija palijativne službe provodi na više razina, bolesnici često odabiru posljednje trenutke provesti kod kuće u svome domu. Kod toga je izrazito važno brinuti za obitelj koja ima veliki teret noseći se sa umiranjem njihove drage osobe i žalovanjem. Obitelj može biti oslabljena, postati dezorganizirana i nefunkcionalna zbog smrti svoga člana. Isto tako može uz pomoć i podršku stručnjaka osigurati dobru skrb umirućem članu, ostvariti dobru komunikaciju i izraziti osjećaje, pripremiti se i dostojanstveno suočiti sa smrću. Umirućem bolesniku i njegovoj obitelji najvažnije je da je netko uz njih, da ima razumijevanja za njih, nađe vremena za razgovor, pruži im podršku te da osigura osobi da posljednje dane svoga života provede dostojanstveno u miru, bez patnje i boli, zajedno sa svojom obitelji. Sve to može omogućiti dobro educirana medicinska sestra koja trajno uči i stječe nova znanja iz područja palijativne skrbi. Medicinska sestra u palijativnoj skrbi provodi zdravstvenu njegu, koordinira i rukovodi cjelokupnim procesom skrbi te usko surađuje sa cijelim interdisciplinarnim timom. Također ima veliku ulogu u pružanju podrške obitelji tijekom procesa umiranja i žalovanja. Da bi dobro pružila podršku sestra mora procijeniti potrebe bolesnika i njegove obitelji, naći vremena da ih sasluša te ostvariti dobru komunikaciju i odnos povjerenja.

Ovdje možete pogledati prezentaciju.

Autor: Lara Lacković, bacc. med. techn., Objedinjeni hitni bolnički prijam, KBC Sestre milosrdnice

Za detaljniji uvid u rad možete kontaktirati autora na adresu elektroničke pošte: l.lackovic05@gmail.com