Rad medicinske sestre u grupi ovisnika o drogama

Sažetak

Ovisnost je jedan od najčešćih javno – zdravstvenih problema; ponajviše zato što pogađa sve mlađu populaciju ljudi. Kako su opojna sredstva i alkohol dio ljudske kulture od samih početaka civilizacije, vrlo je vjerojatno da nikada nećemo postići potpuni prestanak njihove konzumacije. Bolest je kronična, s čestim komorbiditetima. Najčešće je prisutna psihička i fizička ovisnost, pa samim time liječenje i rehabilitacija zahtijevaju dugogodišnji tretman i stručni nadzor. U tom procesu sudjeluje tim koji sačinjava više stručnjaka iz više zdravstvenih struka, no u ovom se radu baziramo na ulogama medicinske sestre. Medicinske sestre svojim kompetencijama doprinose dugotrajnoj apstinenciji kroz svojih više uloga koje često zahtijevaju mnogo strpljenja i upornosti kako bi se pomoglo onima koji žele i zatraže pomoć. Također svojim djelovanjem utječu i na prevenciju same ovisnosti, ponajviše kod mladih ljudi i djece.

Današnja medicinska sestra mora zadovoljiti zahtjeve moderne psihijatrije. Pod tim zahtjevima ubrajamo šire aspekte obrazovanosti koji doprinose boljem razumijevanju specifičnih potreba pacijenata sa dijagnozama koje pripadaju psihijatrijski orijentiranim bolestima.

Uz prestižno znanje iz kliničke psihijatrije, također je potrebno šire znanje opće medicine kao i psiho te bio farmakologije, psihodinamike i psihopatologije vezane uz prekomjerno konzumiranje alkoholnih pića te sredstava ovisnosti.

Osim pojedinačnog rada sa svakim pacijentom, psihijatrijska medicinska sestra također radi i u terapijskom timu vodeći terapijske grupe više pacijenata, sudjeluje u znanstveno istraživačkom radu te mora biti prilagodljiva simptomima njegove bolesti uz predanost njegovom boljitku a zadržavajući odnos profesionalnim. Rad u grupi ovisnika o drogama, najbolji je model koji pruža zdravstveni sustav pri rehabilitaciji ovisnika.

S tom činjenicom dolazimo do zaključka da su nam potrebne obrazovane medicinske sestre koje posjeduju znanja, vještine i kompetencije za rad s ovisnicima, njihovim obiteljima, te članovima unutar zdravstvenog tima. Samo sinergijom svih ovih čimbenika medicinska sestra može utjecati na kvalitetu života naših bolesnika i članova njihovih obitelji, te socijalnu sredinu općenito.

Autor: Tomislav Bardek, bacc. med. techn., Centar za hitni prijem, KBC Sestre milosrdnice

Za detaljniji uvid u rad možete kontaktirati autora na adresu elektroničke pošte: tombardek@gmail.com.