Poremećaji hranjenja – razumijevanje svog ponašanja u odnosu na druge

www.elle-magazine.comPripremila: Maja Crnković, pedijatrijski psiholog u superviziji za kognitivno-bihevioralnog terapeuta, doktorand Medicinskog fakulteta u Zagrebu na temu poremećaja hranjenja.

Na Klinici za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice pokrenuo se ciklus stručnih predavanja i suportivne grupe „Poremećaji hranjenja – razumijevanje svog ponašanja u odnosu na druge“ za medicinsko osoblje gastroenterološkog tima Klinike.

Stručna predavanja objedinjuju najnovija znanstveno utemeljena saznanja u području nastanka i održavanja poremećaja hranjenja, komunikacijskih vještina, razvijanja empatije u odnosu liječnik-pacijent s poremećajem hranjenja i slično.

Suportivna grupa podrazumijeva „rad na sebi“ odnosno rad na razumijevanju vlastitih odnosa emocija, misli i ponašanja u odnosu na druge (članove medicinskog tima, oboljele od poremećaja hranjenja, roditelje naših pacijenata). „Rad na sebi“ u sklopu ovog grupnog procesa počiva na osnovnim postulatima kognitivno – bihevioralne terapije.

Stručna predavanja i suportivna grupa namijenjeni su medicinskim sestrama, gastroenterolozima, specijalizantima i specijalistima pedijatrima, nutricionistima i drugom medicinskom osoblju koje skrbi o oboljelima od poremećaja u hranjenju, a voditelj stručnih predavanja i grupe je Maja Crnković (pedijatrijski psiholog u superviziji za kognitivno-bihevioralnog terapeuta, doktorand Medicinskog fakulteta u Zagrebu na temu poremećaja hranjenja).

Stručna predavanja i suportivna grupa su u procesu dobivanja bodova za stalno medicinsko usavršavanje medicinskih sestara i liječnika. Vjerujemo da će se edukacija i tretman pokazati korisnim za unapređenje kvalitete rada medicinskog osoblja, a samim time još više poboljšati medicinska skrb prema krajnjim korisnicima odnosno našim pacijentima.

Edukacija i „rad na sebi u grupi“ će se evaluirati, te ukoliko se potvrde pozitivni rezultati, ovakva vrsta edukacije i „rada na sebi“ se u budućnosti može generalizirati i na druge institucije i ustanove u nas i u regiji koje se bave liječenjem poremećaja hranjenja.