Izvješće sa stručnog skupa

U Stubičkim Toplicama od 17. do 18. veljače 2017. održan je dvodnevni Simpozij u organizaciji Pedijatrijskog društva HUMS-a pod nazivom „STRES U PEDIJATRIJSKOJ SESTRINSKOJ SKRBI“.

Na Simpoziju je sudjelovalo 134 medicinske sestre iz cijele Hrvatske od kojih je 12 sa Klinike za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice.

Stres značajno utječe na zdravlje i suvremenim pristupom prepoznaje se kao faktor rizika, a profesionalni ciljevi moraju biti usmjereni i na medicinsku sestru/tehničara kako bi se održala zavidna razina zadovoljstva stručnim radom.

Ciljevi simpozija bili su utvrditi koji su to najčešći stresori u sestrinstvu, kako se kroz edukaciju, posjedovanje znanja i vještina u profesionalnom radu medicinske sestre/tehničari mogu prilagoditi stresnim događajima te koje vještine mogu koristiti u postizanju osobnih ciljeva i većeg zadovoljstva u svakodnevnom radu.

Kroz dva dana spojena je profesionalna edukacija sa relaksacijom, te se na taj način nastojalo pridonijeti smanjenju razine stresa. Održano je 13 stručnih predavanja te 2 okrugla stola na teme: „Glavna sestra jučer/danas/sutra“ i „Stres i svakodnevni rad na pedijatriji“.

U organizacijskom i stručnom odboru Simpozija sudjelovale su sestre Klinike za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice:

Kristina Kužnik, mag.med.techn., Predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a

Danijela Nožinić, bacc.med.techn.,tajnica Pedijatrijskog društva HUMS-a

Jadranka Pavlić, bacc.med.techn.