Izvješće s Praktičnog tečaja peritonejske dijalize u KBC Sestre milosrdnice

                                                                         

Pripremila: Gordana Novaković mag.med.techn.

1 (1)

Dana 19.03.2016.godine Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplataciju Hrvatskog liječničkog zbora u suradnji s Hrvatskom udrugom medicinskih sestara, Društvom nefrologije, dijalize i transplatacije bubrega organizirao je za liječnike i medicinske sestre  KBC Sestre milosrdnice tečaj naziva:„Praktični tečaj peritonejske dijalize“.

Dugotrajnost liječenja bolesnika sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti, kao i moguće komplikacije, zahtjevaju individualan, požrtvovan i ozbiljan pristup medicinskog tima. Rezultati mnogobrojnih kliničkih istraživanja pokazuju da peritonejska dijaliza ima sve značajniju ulogu u liječenju terminalne bubrežne bolesti. Razvoj tehnologije i novih otopina svakako pridonose napretku u znanju, sigurnosti primjene i učinkovitosti peritonejske dijalize. Ta metoda kućnog liječenja jednako je vrijedna metoda kao i hemodijaliza, pruža dobru kvalitetu života i vrlo je pogodna kao most prema transplantaciji bubrega, a nisu zanemarive i financijske uštede za društvo. Provođenje ovakvog liječenja bilo bi apsolutno neizvedivo bez timskog rada liječnika i medicinskih sestara koje vrše edukaciju bolesnika i koje su im dostupne 24 sata dnevno. Stoga je jasno zašto je kontinuirana edukacija, usavršavanje i proširivanje znanja nužnost u zajedničkom radu tima, te je zato tečaj organiziran zajednički za medicinske sestre i liječnike.

Tečaju je prisustvovalo 25 liječnika i 60 medicinskih sestara iz svih zagrebačkih dijaliznih centara kao i iz mnogih drugih dijelova Republike Hrvatske (Šibenik, Zadar, Požega, Slavonski Brod, Čakovec, Pula, Rijeka).

Sa Zavoda za nefrologiju i dijalizu, Klinike za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice,  sudjelovale su 23 medicinske sestre, a Bahorik Marija aktivno je sudjelovala s predavanjem: „Postavljanje PD katetera, priprema bolesnika za postavljanje PD katetera“, dok su Milada Kos i Božica Domankušić prezentirale vježbe:“CAPD i APD izmjena kod bolesnika na peritonejskoj dijalizi“.

Za vrijeme Tečaja vodila se konstruktivna rasprava i razmjena iskustva što je doprinijelo ugodnom druženju i timskom radu svih sudionika, kako medicinskih sestara tako i liječnika.