Izvješće s 15. Tečaja trajne edukacije I VIII stručnog skupa Onkološko-hematološkog društva

Medicinske sestre Klinike za tumore i ove godine su aktivno sudjelovale na 15. Tečaju trajne edukacije i VIII stručnom skupu Onkološko – hematološkog društva HUMS – a koji je održan u Baškoj na otoku Krku od 4. do 6. Listopada 2018. godine.

Teme ovogodišnjeg skupa bile su: novosti u liječenju onkološko – hematoloških bolesnika, iskustva u primjeni krvnih pripravaka u onkologiji i hematologiji, etičke dileme u sestrinskoj praksi, edukacija i motivacija medicinskih sestara u praksi i slobodne teme.

Medicinske sestre Klinike za tumore predstavile su svoj rad i specifična znanja iz skrbi za onkološke bolesnike, značaj medicinske sestre u praćenju nuspojava sustavnog antineoplastičnog liječenja i radioterapije, ulogu medicinske sestre kod specifičnih medicinskih postupaka u onkologiji te općenito o utjecaju i doprinosu medicinske sestre na kvalitetu životu onkološkog bolesnika.

Medicinske sestre Ana Mišćanćuk i Barica Maričić predstavile su se stručnim predavanjem naziva: “Prehrambena (r)evolucija”, koje govori o tome kako se prehrana mijenjala kroz povijest i utjecaj istoga na opće zdravlje čovjeka.

Medicinske sestre Monika Šušnjara, Ljerka Andrić i Marina Vrabec sa stručnim predavanjem na temu:Radiofrekvencijska ablacija tumora – zdravstvena njega onkološkog bolesnika”  objasnile su postupak RFA te značajnu ulogu onkološke medicinske sestre u pripremi bolesnika i zdravstvenu njegu nakon postupka.

Sestre Sanja Jelinić i Ivana Horina sa stručnim predavanjem na temu Nuspojave radioterapije karcinoma rektuma predstavile su specifičnost u radu medicinske sestre i zbrinjavanju nuspojava na Odjelu radioterapijske onkologije.

Medicinska sestra Marina Vrabec izlagala je na temu: Intervencije medicinske sestre u provođenju core biopsije” gdje je predstavila odlične rezultate Klinike za tumore u broju obavljenih biopsija širokom iglom u 2017. godini, važnost označavanja tumora prije neoadjuvantnog liječenja raka dojke, postupak same biopsije i označavanja tumora naglašavajući značajnu ulogu medicinske sestre.

Medicinske sestre Ružica Grozdek i Snježana Jordanić pripremile su predavanje na temu: Unutar izolacije” kojim su pokazale kako izgleda izolacija u Klinici za tumore, podsjetile nas na vrlo važne činjenice o suzbijanju bolničkih infekcija te vrlo dobru suradnju medicinske sestre za intrahospitalne infekcije sa medicinskim sestrama na odjelima Klinike za tumore.

Medicinska sestra Andreja Jurić s predavanjima na temu: “Liječenje maligne boli”; “Uloga medicinske sestre u praćenju bolesnika na ciljanoj terapiji ribociklibom” i “Iskustva Klinike za tumore u liječenju bolesnika s HER2 pozitivnim rakom dojke” predstavila je značajnu ulogu medicinske sestre u praćenju bolesnika, praćenju i dokumentiranju nuspojava i iskustva Odjela za internističku onkologiju Klinike za tumore. Isto tako predstavila je rad onkološke medicinske sestre na Odjelu i Dnevnoj bolnici internističke onkologije, ulogu i značaj medicinske sestre na Konziliju za sustavno antineoplastično liječenje i Multidisciplinarnom timu za neoadjuvantno liječenje raka dojke, kao i statistike, iskustva. Osvrnula se i na potrebu za kontinuiranom edukacijom medicinskih sestara zbog dolaska novih lijekova. Kao sudionik radionice na temu Uloga suportivne terapije u kvaliteti života bolesnika s malignim bolestima uz prikaz slučaja iz prakse prikazala je koliki je općenito utjecaj i doprinos medicinske sestre na kvalitetu životu onkološkog bolesnika, na koji način se prate i primjenjuju međunarodne smjernice u praksi te kako se prate i dokumentiraju nuspojave sustavnog antineoplastičnog liječenja.

Ostale medicinske sestre Klinike za tumore koje su prisustvovale skupu su: Maja Jelinčić, Katica Erceg, Ana Škalić Musija, Marina Jurakić i Melanija Buhin.

1

Pripremile: Maja Jelinčić i Andreja Jurić, Klinika za tumore Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice