Izviješće o održanom tečaju

Dana 22. studenog 2019. godine Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC – a  Sestre milosrdnice održao je tečaj naziva: „Multidisciplinarni pristup prevenciji pada i postupanje kod pada pacijenta u bolnici“

Cilj ovog tečaja bio je osvijestiti zdravstvene djelatnike o važnosti prevencije pada i pravilnog postupanja nakon pada te ih upoznati sa smjernicama najbolje prakse iz ovog područja.

Tijekom Tečaja naglašavana je važnost pravilnog pristupa u ovom području od svih sudionika multidisciplinarnog tima, njegovom utjecaju ne samo na pacijente već i na zaposlenike, zdravstvene ustanove i zajednicu. Osim o čimidbenicima rizika koji su najčešći kod hospitaliziranih pacijenata i intervencijama koje se provode sukladno njima, govorilo se i o padovima u dječjoj populaciji i u hitnom prijemu. Predstavljen je i bolnički protokol u kojem su navedene preporuke za prevenciju i postupanje kod pada pacijenta u KBC-u Sestre milosrdnice, te predstavljene kliničke smjernice koje govore o najboljoj praksi u ovom području.

Odaziv na ovaj tečaj bio je velik, ne samo od strane zaposlenika KBC Sestre milosrdnice već i od  suradnika iz brojnih zdravstvenih ustanova iz grada Zagreba ali i šire.

Sudionici su vrlo pozitivno ocijenili aktualnost teme, predavanja i način izlaganja predavača kao i sam tečaj u cjelini, kroz evaluacijski upitnik i komentare u njemu sto je vidljivo i iz grafikona.

Slika - analiza

Pripremila: Željka Benceković