[Sažetak] Intervencije medicinske sestre kod fibrilacije atrija

Sažetak

Fibrilacija atrija, najčešća aritmija, smanjuje kvalitetu života oboljelih uzrokujući simptome koji utječu na njihove svakodnevne aktivnosti. Spektar terapijskih pristupa za FA je velik, ali svaki pristup ima prednosti i ograničenja. Bolesnicima je potrebno pružiti optimalnu skrb. Zahvaljujući ranom prepoznavanju simptoma fibrilacije atrija, moguće je ranije započeti proces dijagnostike a samim time i liječenja. Pravodobno prepoznavanje bolesti, stratifikacija rizika, prevencija tromboembolijskih komplikacija, edukacija i praćenje bolesnika bitni su prioritet u liječenju bolesnika s fibrilacijom atrija. Intervencije medicinske sestre se baziraju na prevenciji komplikacija čime se smanjuje mortalitet, te edukaciji bolesnika i njegove obitelji. Medicinska sestra mora poznavati simptome fibrilacije atrija, moguće komplikacije te metode liječenja kako bi uspješno provodila odgovarajuće intervencije.

Intervencije medicinske sestre u zdravstvenoj njezi bolesnika s FA su sljedeće:

• Pratiti srčani ritam putem 12 kanalnog EKG.

• Ako je bolesnik smješten u jedinici intenzivnog liječenja potrebno je pratiti vitalne znakove svakih sat vremena.

• Primijeniti propisane lijekove.

• Pratiti nuspojave primijenjenih lijekova.

• Pratiti pojavu hipotenzije i sinkope, promjene u mentalnom statusu, znakova šoka, bolova u prsima.

• Nadzirati laboratorijske vrijednosti krvnih nalaza.

• Pratiti pojavu krvarenja.

• Pratiti razinu svijesti i intenzitet boli

• Educirati bolesnika i njegovu obitelj

Ujedno pruža psihološku podršku bolesniku čime smanjuje anksioznost i potiče bolesnika na usvajanje zdravih životnih navika kako bi se bolest dobro kontrolirala.

Medicinske sestre odgovorne su za provođenje odgovarajuće zdravstvene njege kako bi se prevenirale neželjene komplikacije i omogućila dobra kvaliteta života bolesnika tijekom liječenja i nakon otpusta iz bolnice.

Za detaljniji uvid u rad možete kontaktirati autora na adresu elektroničke pošte: dadasos@gmail.com.

Ovdje možete preuzeti PowerPoint prezentaciju.

Pripremila: Dalibora Čolić, univ. bacc. med. techn., Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC Sestre milosrdnice